Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή

Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή

Η Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή (ΠΦΑ) παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες. Αποτελεί́ τμήμα της εκπαίδευσης των παιδιών και συνδέεται με την συνολική́ τους θεραπεία.

Στόχοι της ΠΦΑ είναι:

  • Η Κινητική ανάπτυξη και αντιληπτικοκινητική ικανότητα. Στα άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση στην κινητική ανάπτυξη, δυσκολία στην εκτέλεση οργανωμένων και συγχρονισμένων κινήσεων και άλλες μορφές απόκλισης από την τυπική κινητική ανάπτυξη. Επιπλέον, παρατηρούνται δυσκολίες εκτέλεσης δύο δεξιοτήτων ταυτόχρονα και δυσκολία μίμησης της στάσης και της κίνησης.
  • Η αεροβική άσκηση με τη συνοδεία μουσικής στην προσχολική ηλικία, αποσκοπεί στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της καρδιαγγειακής λειτουργίας του παιδιού ειδικότερα.
  • Η βελτίωση της κιναισθητικής αντίληψης και του ρυθμού όταν υπάρχει έλλειψη αυτεπίγνωσης και συντονισμού σύνθετων κινήσεων, καθώς και προβλήματα στην επεξεργασία πληροφοριών.
  • Η Απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων. Η απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων επιτυγχάνεται με εξωτερική καθοδήγηση από τον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) με οπτική, λεκτική και σωματική βοήθεια.
  • Η Συμμετοχή σε παιχνίδι και ομαδικές δραστηριότητες . Με την συμμετοχή του παιδιού σε ομαδικές δραστηριότητες αναπτύσσεται ο κινητικός έλεγχος και η κατάλληλη κίνηση των μελών του σώματος.
  • Η εμπέδωση γνώσεων που κατακτούνται στο ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού, όπως η σωματογνωσία, έννοιες όπως δεξιά – αριστερά, εμπρός – πίσω, πάνω – κάτω, ψηλά – χαμηλά κ.ά.

Ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής πρέπει με λεκτική καθοδήγηση να δίνει οδηγίες για την δραστηριότητα που θα εκτελέσει ο ασκούμενος. Αν αυτές δεν είναι κατανοητές, παρέχονται πρότυπα προς μίμηση και σωματική βοήθεια. Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης του παιδιού και η αποκατάσταση λειτουργικών κινητικών δυσλειτουργικών αποτελούν τον απώτερο στόχο αυτών των προγραμμάτων.